Молитвы преподобному Амвросию Оптинскому

Молитвы преподобному Амвросию Оптинскому

Тропарь, глас 5 *

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш./ Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и люб­ви́ науча́еши./ Моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную// спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Как к целеб­но­му источ­ни­ку при­хо­дим к тебе, Амвро­сий, отче наш. Ибо ты на путь спа­се­ния нас с верой направ­ля­ешь, молит­ва­ми от бед и напа­стей охра­ня­ешь, в телес­ных и душев­ных скор­бях уте­ша­ешь, более все­го же сми­ре­нию, тер­пе­нию и люб­ви обу­ча­ешь. Моли Чело­ве­ко­люб­ца Хри­ста и Защит­ни­цу усерд­ную о спа­се­нии душ наших.

Кондак, глас 2 *

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив/ ста́рчества благода́ть насле́довал еси́,/ боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти:/ о́тче святы́й Амвро́сие,// моли́ Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Завет Пас­ты­ре­на­чаль­ни­ка испол­нив, ты насле­до­вал бла­го­дать стар­че­ства, болея серд­цем обо всех, с верой при­хо­дя­щих к тебе, пото­му и мы, чада твои, с любо­вью взы­ва­ем к тебе: «Отче свя­той Амвро­сий, моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших».

Молитва 1‑я *

О, вели́кий ста́рче и уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Амвро́сие, О́птинская похва­ло́ и всея Руси́ учи́телю благоче́стия! Сла́вим твое́ во Хри­сте́ смире́нное житие́, и́мже Бог пре­воз­не­се́ и́мя твое́ еще́ на зем­ли́ тебе́ су́ща, наипа́че же увен­ча́ тя Небе́сною че́стию по отше́ствии твое́м в черто́г сла́вы ве́чныя. При­и­ми́ ны́не моле́ние нас, недосто́йных чад твои́х (име­на́), чту́щих тя и призыва́ющих и́мя твое́ свято́е. Изба́ви нас твои́м предста́тельством пред Престо́лом Бо́жиим от всех ско́рбных обстоя́ний, душе́вных и теле́сных неду́гов, злых напа́стей, тлетво́рных и лука́вых искуше́ний. Низ­посли́ оте́честву на́шему от Великодарови́таго Бо́га мир, тиши­ну́ и благоде́нствие. Бу́ди непрело́жный покрови́тель Святы́я оби́тели сия́, в не́йже в преуспе́янии сам подвиза́лся еси́ и угоди́л еси́ все́ми в Тро́ице сла́вимому Бо́гу на́шему. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я **

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие! Ты порабо́тати Го́сподеви жела́я, зде всели́лся еси́, и неле́ностно во труде́х, бде́ниех, моли́твех и посте́х подвиза́лся еси́, и был еси наста́вник мона́шествующим, всем же лю́дем учи́телю ре́вностный. Ны́не у́бо, по отше́ствии твое́м от земны́х, Небе́сному Царю́ пред­стоя́, моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния тво­е­го́, святу́ю оби́тель сию́, иде́же ду́хом люб­ве́ тво­ея́ неотсту́пно пребыва́еши, и всем лю́дем твои́м, с ве́рою к ра́це моще́й твои́х припа́дающим, во блага́я проше́ния их испо́лнити. Испро­си́ у ми́лостиваго Го́спода на́шего, да низпо́слет нам оби́лие Небе́сных и земны́х благ, па́че же я́же на по́льзу душ на́ших да да́рует нам, и сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии да сподо́бит, в день же су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Свое́м да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Краткое описание кавказского государственного биосферного заповедника. Россия: Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. Растительный мир природного заповедника

Молитва 3‑я **

О, всечестны́й ста́рче пресла́вныя и ди́вныя О́птины пу́стыни, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие, Це́ркве на́шея до́брое украше́ние и благода́тный свети́льниче, небе́сным све́том всех озаря́яй, кра́сный и духо́вный плод Росси́и и всея́ подсо́лнечныя, ду́ши ве́рных оби́льно услажда́яй и увеселя́яй! Ны́не с ве́рою и тре́петом припа́даем пред цельбоно́сною ра́кою святы́х моще́й твои́х, и́хже на утеше́ние и по́мощь стра́ждущим ми́лостивно дарова́л еси́, смире́нно мо́лим Тя се́рдцем и усты́, о́тче святы́й, я́ко всеросси́йскаго наста́вника и учи́теля благоче́стия, па́стыря и вра­ча́ душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших: воз­зри́ на чад твои́х зело́ согреша́ющих в словесе́х и де́лех и посе­ти́ нас мно́гою и свято́ю свое́ю любо́вию, е́юже сла́вно преуспе́л еси́ еще́ во дни земны́я, а наипа́че по пра́ведней твое́й кончи́не, наставля́я в пра́вилех святы́х и богопросвеще́нных отце́в, вразумля́я нас в за́поведех Христо́вых, в ни́хже до́бре поревнова́л еси́ до после́дняго часа́ тво­ея́ многотру́дныя и́ноческия жи́зни; испро­си́ нам, немощству́ющим душе́ю и бе́дствующим в ско́рбех, благоприя́тное и спаси́тельное вре́мя на покая́ние, и́стинное исправле́ние и обновле́ние на́шего жития́, в не́мже мы, гре́шнии, осуети́хомся умо́м и се́рдцем, преда́хом себе́ непотре́бным и лю́тым страсте́м, поро́ком и беззако́нием, и́мже несть чис­ла́; при­и­ми́ у́бо, соблю­ди́ и покры́й нас кро́вом тво­ея́ мно́гия ми́лости, низ­посли́ нам благослове́ние от Го́спода, да понесе́м благо́е и́го Христо́во в долготерпе́нии до кон­ца́ дней на́ших, ча́юще бу́дущаго живо­та́ и Ца́рствия, иде́же несть печа́ль ни воздыха́ние, но жизнь и ра́дость безконе́чная, изоби́льно проистека́емая от Еди́наго, Всесвята́го и Блаже́ннаго Исто́чника безсме́ртия в Тро́ице поклоня́емаго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 10/23 октября

Бого­муд­рый настав­ник, уте­ши­тель и молит­вен­ник за Рос­сию, прп. Амвро­сий сде­лал­ся воис­ти­ну вен­цом и укра­ше­ни­ем Оптин­ско­го стар­че­ства. К две­рям его убо­гой келии при­те­ка­ла за сове­том и уте­ше­ни­ем едва ли не вся пра­во­слав­ная Рос­сия. Ста­рец Амвро­сий про­сла­вил­ся про­зор­ли­во­стью, даром исце­лять телес­ные неду­ги и вра­че­вать душев­ные раны. Ему молят­ся о помо­щи в раз­лич­ных житей­ских нуж­дах, об исце­ле­нии в болез­нях, о твер­дом сто­я­нии рус­ско­го наро­да в вере оте­че­ской, о доб­ром нра­ве и хри­сти­ан­ском вос­пи­та­нии детей.

Читать еще:  Можно ли собирать сухие грибы в лесу. Где и как правильно собирать грибы? Сбор грибов в лесу по всем правилам. Специалисты различают рыжики

Кому и как можно молиться?

Молитвенные слова можно адресовать Господу нашему, Пресвятой Богородице, святым. Каждый из них имеет свои особенности, но, прочитанная искренне и с чистым сердцем, молитва на удачу и успех во всем обязательно принесет положительные результаты.

Чтобы она была максимально эффективной, лучше возносить слова прошения в храме, но ее польза не будет меньшей, даже если читать молитву в домашних условиях перед иконой.

Среди молитв, с которыми наиболее часто верующие обращаются с прошениями на удачу и везение, выделяют 3 самые сильные молитвы, которые адресуются Господу нашему, Ангелу-Хранителю и Николаю Чудотворцу.

Залог успеха православной молитвы на удачу

Любой человек, проживающий свою жизнь в вере к Господу, знает, что от высших сил нельзя требовать моментального исполнения своей просьбы. Обращаясь к небесам с молитвой об удаче, надо подготовиться к ожиданию, наполнить свою жизнь смирением и терпением. Творец и его святые угодники воздают каждому по заслугам его. И даже самая сильная молитва может оказаться бесполезной, если вера человека слаба, а сам он обуреваем греховными страстями.

Чтобы Господь услышал мольбу просящего, тот должен подпитывать и укреплять свою веру, совершать богоугодные поступки, стараться вести праведный образ жизни и придерживаться всех христианских традиций. Нельзя забывать дорогу в храм: посещение Божьего дома должно стать привычным и регулярным занятием. Следует благодарить Господа и всех святых как можно чаще за все происходящие в жизни положительные события. Только в этом случае Всевышний займет ключевое место в душе верующего и будет содействовать ему во всем.

Молитва святому Филарету Милостивому о деньгах и благополучии

«О, предивне избранниче Божий, Филарете Милостивый! Амнии прещедрый хлебодателю, Православия светильниче, Господа Бога рабе благий и верный! Ты бо всем сердцем евангельски Христу последовавый и данный тебе талант премудре умноживый: сирых и убогих одеявый и напитавый; странных и нищих в дом свой введый, в скорбех и печалех сущих утешивый, умерших и на стогнах поверженных гробу предавый; всем всячески послуживый, и тако веру свою в делах показал еси. Ей, святый угодниче Божий, не npезри нас, печальми житейскими изнываемых и страстми греховными обуреваемых. Во вся дни уныние и малодушие колеблют нашу веру, жестокосердие и озлобление снедают сердца наша и охлаждают любовь нашу; честолюбие же и нетерпение растлевают души наша, и тако, аки нищии, в делах благих обнщахом. Ты же, Отче праведный, милосердствуя о нас, умоли Христа Бога, да обогатит сердца наша Духом Своим Святым, исцелит душевныя и телесныя недуги наша, и, аки ниву жаждущую, напоит нас щедротами человеколюбия Своего; да вере, долготерпению и милосердию твоему подражающе, во благочестии и чистоте поживем вся дни живота нашего. Еще молим тя, преблаженне, егда приспеет жития нашего отшествие, к покаянию нелицемерному нас подвигни, да Христу Спасителю нашему чрез святыя Его Таинства приобщимся и наследники Царствия Небеснаго будем, идеже в радости святых и Ангелов сподобимся и мы покланятися и воспевати Трисвятое Имя: Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь!»

Как работают православные молитвы на удачу

Начинать день с обращения к Богу – старая христианская традиция, которой многие придерживаются и по сей день. Взывать к небесам, просить у Господа успеха можно, приступая к любому делу, которое человеку важно довести до конца, получив в итоге желаемое. Известно, что на любое молитвенное прошение наш Единый Создатель отвечает, если оно идет от чистого сердца. Важно, чтобы при этом христианин верил в то, что у него все наладится, но нельзя также забывать, что на все в этом мире воля Божья и будет все именно так, как угодно Всевышнему.

Также советуем вам почитать о Господней молитве “Отче Наш“.

Сильные молитвы на деньги и удачу, прочитанные по всем молитвенным правилам, принесут удачу любому. А удача, как известно, – то, к чему всегда стремились люди, желая быстрее и с минимальным количеством препятствий добиться поставленных перед собой целей.

Читать еще:  Сколько цвет выделить в радуге. Как появляется радуга? Цвета по порядку (фото). Радуга бывает двойной, тройной и даже четверной

В чем секрет молитвослова на успех во всех делах? Как и в случае с другими молитвами Господу и обращениями к Святым, все дело в энергетическом посыле, направленном к Небесам, в силе веры, которую, человек, используя проверенные тексты, составленные священнослужителями, укрепляет.

Молитва Николаю Чудотворцу

Этот святой никогда не оставляет без внимания тех, кто к нему обращается за помощью, особенно в тех случаях, когда она им действительно нужна. Желательно читать данный текст в храме, так как он будет обладать большей силой. Если все-таки проделываете эту процедуру дома, то перед иконой и с зажженной свечой.

«Николай Чудотворец, Угодничек Божий, святой заступник наш да благодетель! Возьми меня под крыло свое благодатное да благослови дела мои молитвою своею. Заслони от подступов греховных да помоги душу от пороков очистить, дабы Отца нашего восхвалять и Создателя. Направляй рукою своею удачу мне в помощь. Заступничества твоего смиренно прошу как в пути, так и в пучине морской. Славлю тебя, Николай, да чудеса твои! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!».

Данные молитвы разны по своему содержанию, но направлены на достижение одного и того же результата. Вкладывайте в них свою душу и молитесь от чистого сердца и удача обязательно придет в Вашу жизнь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector